یکشبه 24 تیر 1403

کتیبه های پارسیِ سرا و قیصریه اَعظم‌خان در اَحمدآباد هند

دژ گلکنده پایتخت دودمان قطب‌شاهی

آشنایی با مکه دروازه و کتیبۀ پارسی آن در بیجاپور هندوستان

شناخت دژ پرتغالی کُرلای در هندوستان

آشنایی با دژ پرتغالی «چائول» در هندوستان

نگاهی به مدرسۀ محمودگاوان در بیدر هند

نگاهی به دژ پرنده و کتیبه‌های پارسی آن

آرامگاه‌های شاهان بهمنی در بیدر هندوستان

رستم و سهراب در کوشک تفریحی عادل‌شاهی هند

آشنایی با آرامگاه اَفضل‌خان شیرازی در بیجاپور هندوستان

به اَنگیزۀ 15 بهمن، زاد روز پوران فرخزاد، بانویی با اندیشۀ سبز

قلعۀ اِستخر، دژِ سِتبر و استوار پارس

آشنایی با هفت گنبد در گلبرگۀ هندوستان

محوطه مقدس پاسارگاد، اثری ارزشمند، ولی ناشناخته

مروارید سبز، پدیدۀ طبیعیِ شگفت اَنگیز اَرسنجان

کاخِ هفت تنان را با سنگ های تاریخی، یک جا ببینید

غم بَر پلو شیرازی به سازمان جهانی جهانگردی راه یافت

خانۀ تاریخی توتونچی، دُردانۀ بافت قدیم شیراز

کرونا و سیاست غیرمسوولانۀ میراث فرهنگی در برابر گردشگری

موزه نقاشی پشت شیشه تنها موزه تخصصی در کشور

نگارکَند «تنگ قَندیل»، دردانۀ سنگ نگاره های ساسانی ایران

تنگِ گَمبیل، بهشت ناشناختۀ پارس

میراث جهانی تخت جمشید، نماد فرهنگ ایرانی

دِیر ساناهین در شمال ارمنستان

مارکوس گریگوریان و موزۀ شرق نزدیک ایروان

هفتم آبان ماه، روز بزرگداشت کورش و گردشگری پایدار

زمستان آمد، ولی ما هم‌چنان پاییزی هستیم

اجرای طرح های میراث فرهنگی بوشهر در هفتۀ دولت

قصر فیروزه، عمارت زرنگار ارفع الدوله را در گرجستان ببینید

خانۀ معِزی اِستهبان، زیبای خُفته در خاک!