یکشبه 24 تیر 1403

شناسایی یادگاری های نوشته شده در تاق بزرگ تاق ‎بستان

گرامیداشت زادروز شاپور شهبازی در شیراز برگزار شد

کتیبۀ پارسی مسجد فرهاد‌خان حبشی در اَحمدنگر هندوستان

جلوه‌گری اندیشۀ ایرانشهری در سنگ‌نبشتۀ بهمنیان در هندوستان

زبان ایرانی، نه زبان پارسی

همایش هنرساسانی، شمایل نگاری یا شمایل شکنی برگزار شد

آتشکده چیست؟

کورش فردی مداراگر بود

آیا کورش هخامنشی همان کیخسرو است؟

کورش هخامنشی، مردی نیکو سرشت در تاریخ جهان

ستارخان؛ چهره ای که باید از نو شناخت

کورش بزرگ،پیوندی با «ذوالقرنین» ندارد

شهبازی از خردسالی شیفتۀ ایران بود

کُنام شرزِه شیران است شیراز

نقشه‌های دریای همیشه پارس در برج آزادی

خلیج فارس، سروده هما ارژنگی

دریای پارس، نامی کُهن در دِرازایِ تاریخ

دریای پارس نامی کهن در تاریخ

باستانی فرهنگی یا فرهنگ باستانی؟