دوشنبه 3 مهر 1402

معدن شن و ماسه،حریم مَنظری پاسارگاد را شکست!

عَرصه و حریم میراث جهانی پاسارگاد شکسته شد!

به داد خانۀ تاریخیِ زینتُ الملک شیراز برسید

تجاوز به عَرصۀ گوردخمۀ «حوضِ دختر گَبر» اِقلید!

دست درازی غارتگران به آتشدان سنگی دوهزار سالۀ پارس!

تخریب روزاَفزونِ کاشی های مسجد وکیلِ شیراز!

دست درازی کارخانۀ سنگ شکن به حریم آتشکدۀ ساسانی «گِره» !

یورش غارت گران میراث فرهنگی به آتشکدۀ رُستاق!

به دادِ شهر باستانی «سیراف» برسید

سنگ نگارۀ ساسانی نویافته، مربوط به یک بنای مهم ساسانی است

سنگ نگارۀ نویافتۀ ساسانی از محوطه ای کاوش نشده، قاچاق شده است

سنگ نگارۀ نویافتۀ ساسانی از کوه جدا نشده است

شبیخون به سنگ نگارۀ ساسانی «تَنگِ قَندیلِ» کازرون!

خطر درکَمین پایه ستون دو هزارسالۀ نورآباد

قَلع و قَمعِ درختان در میراث جهانی غارِ شاهپور!

تجاوز به عَرصه و حریم آتشکدۀ کازرون

سنگ نگاره های جهانی «تنگِ چوگان» زیر پای مسافران!

شبیخون به شهر باستانی دارابگِرد!

از خانۀ نصیرالمُلک شیراز در ساخت فیلم «سووشون» بهره برداری سیاسی کردند

پای چپاول گران میراث فرهنگی به آتشکدۀ «سیمکانِ» جهرم باز شد

تجاوز و تخریب گسترده در حریم ممنوعه و درجه یک محوطه جهانی تخت جمشید!

خطری بزرگ در کمین سنگ نوشتۀ ساسانی تَنگِ بُراق بر اثر اِنتقال غیراصولی

واگذاری فله ای اتاق های اَرگ کریم خانی برای استفادۀ عکاسی!

نگرانی از روش کار بر روی گِل نبشته های باروی تخت جمشید

نقدی بر روش کار بر روی گِل نبشته های باروی تخت جمشید

تجاوز معدن کاران به حریم «قصرِقبادِ» کَوار

تلِ «حَکوان»، یادگاری هخامنشی در جدال مرگ و زندگی

نقض قانون در سنگ نگارۀ «تنگِ قَندیل» از سوی میراث فرهنگی!

تپۀ 7 هزار سالۀ پوستچی شیراز، پناهگاهی برای معتادان!

مسجد- کاروانسرای قطب‌شاهیِ «گاندیکُتا» در جنوب هندوستان