«پریشان»، پریشان ترازدیروز

یکشبه 24 تیر 1403

«پریشان»، پریشان ترازدیروزخشک سالی همچنان درپریشان دنباله دارد

 


 


تارنمای فرهنگی مهرگان-گروه گردشگری،بخش زیست بوم- سیاوُش آریا*

 

برداشت آب و کَندن چاه های غیرمجازازسوی کشاورزان درپیرامون دریاچۀ بین المللی پریشان،روزگارش را ناخوش کرده و زخم های ژرفی(عمیقی)را برتن رنجورش نشانده است.ازدیگرسو،به شوَند(دلیل)خشک سالی های چند سال گذشته و مدیریت نامناسب سازمان محیط زیست ودیگرنهادها وارگان های وابسته،زندگی این دریاچۀ زیبا و ارزشمند با بحران وخطرجدی روبه رو شده وچالش بزرگی رابرای مردم شهرستان کازرون واستان پارس(فارس)رقم زده است.

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان،روزگاری نه چندان دوراین دریاچه پرآب بود وسرسبز،پرندگان وماهیان بسیاری درآن می زیستند. شورو شادی درمیان مردم برپا بودواین طبیعت اهورادادۀ چندهزارساله،جایگاهی برای شادابی وگردش گروه ها و مردمان بسیاری بودکه ازجای جای ایران وحتا برون ازمرزهای این دیارپرشکوه به دیدنش می آمدند.ناگهان دست های سنگدل(بی رحم)و نابخردی ها،روزگارش راسیاه کردو اورا آزُرد... هم اکنون نیزیکی از بزرگ ترین دریاچه های ایران نیازمندیاری رساندن و تصمیم های خردمندانه و هوشیارانۀ من و توست تا به خویشتن خویش بازگردد.

«علی اکبرکاظِمینی»کُنشگر(فعال)زیست بوم وازبومیان شهرستان کازرون درهمین زمینه به تارنمای فرهنگی مهرگان می گوید:«شمار(تعداد) 930 حلقه چاه غیرمجازدرپیرامون پریشان وجودداردو کشاورزی درمنطقه به گونۀ چهارفصل انجام می گیرد.کشاورزان حتادراوج سرمای زمستان و بارندگی های زمستانه ازاین سفره های زیرزمینی آب بیرون می کشند.بی گمان(قطعا)ترازمندی(تعادل)برون رفت آب های بارندگی شده درزمین با برداشت ازسفره های زیرزمینی به هم خورده است و تراز منفی پدیدار شده به همراه کاهش بارندگی های چندسال گذشته شوَند(باعث)آن شده تا دریاچه خشک شود».

این کارشناس زیست بوم ادامه می دهد:«اما کشاورزان بزرگ ترین ذخیره آب خود رادرمنطقه ازدست داده اند. ازسوی دیگر،لایه حفاظتی بخارهای آب درپاییزو زمستان با ازدست رفتن تالاب ازمیان رفته است و سرماهای پاییزه و زمستانه درسالیان گذشته به شدت ازدید اقتصادی به کشاورزان زیان وارد کرده است».

مدیرعامل موسسه 13 فروردین می افزاید:«ریزگردهایی که دربسترتالاب ها پدیدارشده اند و وزن و قطرآن ها بسیارکوچک است به آسودگی با کوچک ترین وزش بادبه پیرامون پراکنده خواهند شدو برعدم باروری گل های سیفی جات کشاورزان تاثیر به سزاخواهد گذاشت. همچنین تندرستی(سلامتی)حاشیه نشینان تالاب با فرورفتن این ریزگردها درریه هایشان به خطر افتاده است».

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان،دریاچه پریشان دومین دریاچۀ آب شیرین ایران وخاورمیانه است که در 12 کیلومتری کازرون جای گرفته است.این دریاچه بانام های فامور،مورو پریشان شناخته شده است.

این دریاچۀ بزرگ و زیبا درکنوانسیون رامسربا نام تالاب بین المللی ثبت شده است و درتقسیم بندی های مناطق، جزء مناطق حفاظت شده به شمارمی آید.

دریاچه پریشان به شوند سوزاندن بخش بزرگی از نیزارهای پیرامونش به بهانۀ عملیات راه سازی دستخوش (درمعرض)خطراست که براثراین آتش سوزی هاهزاران قطعه لاک پشت وپرنده مهاجرازمیان رفته اند.همچنین بخش بزرگی ازاین دریاچه به شوند خشکسالی های گذشته،خشک شده است.


 


 

 

 

 

 

تا آنجا که چشم یاری می کند خشکسالی است

 

دریاچه بین المللی فامور یاپریشان به شوره زاری دگرگون شده است

 

گوسپندان در دریاچه پریشان می چرند؟(نقطه های سیاه درمیان دریاچه)

 

بدون شرح؟

 

 

 

*پژوهشگرتاریخ وفرهنگ ایران-دبیرانجمن مهرگان-کُنشگر(فعال)زیست بوم، میراث فرهنگی و گردشگری

 

 

نوشته های مرتبط

 

·         روزگار پریشانی پریشان

 

 

 1393/07/21
بازدید : 2217


دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید