مرمت های غیراصولی به قلعه «پوسکان» کازرون رسید

سه شنبه 16 خرداد 1402

مرمت های غیراصولی به قلعه «پوسکان» کازرون رسید 

 

 

 


تارنمای فرهنگی مهرگان گروه میراث فرهنگی سیاوُش آریا*

 

 

مرمت های غیراصولی و نامناسب بر روی آثار تاریخی فرهنگی چند سالی است که به یکی از موضوع های چالش براَنگیز و مهم در زمینۀ میراث فرهنگی تبدیل شده و هراز گاهی خبرهای پراکنده ای از آن در سراسر کشور به گوش می رسد. هم اینک نیز، دژ ارزشمند «پوسکان» در شهرستان کازرون گرفتار مرمت های غیراصولی و اِستحکام بخشی های نادرست و نارسا شده است.

 

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، مرمت و بِهسازی بر روی آثار تاریخی فرهنگی به ویژه بر روی آثار سنگی و باستانی، امروزه به یکی از دشواری های بزرگ و چالش براَنگیز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور تبدیل شده است. کمبود بودجه در وزارت میراث فرهنگی و بهره نگرفتن از رایزنی و راهنمایی های کارشناسان پیشکسوت در اَمر مرمت و گاهی آماده و مصوب نکردن طرح مرمت در شوراهای فنی میراث فرهنگی استان ها و  تاییدیۀ آن از سوی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی کشور، سبب شده است که برخی از آثار تاریخی فرهنگی ارزشمند و یگانه از مرمت های غیراصولی و نامناسب رنج برده و در برخی موارد دستخوش آسیب های برگشت ناپذیری شوند. همچنین با وجود این که، باید وزارت میراث فرهنگی یک نهاد تخصصی و ویژه در زمینۀ میراث فرهنگی و پاسداری و نگهداری از یادگارهای تاریخی فرهنگی کشور باشد، ولی رِخنۀ افراد سیاسی و غیرمرتبط و بدون تخصص در زمینۀ میراث فرهنگی به درون وزارت خانۀ میراث فرهنگی در یک دهۀ گذشته، این نهاد تخصصی و فرهنگی را با چالش رو به رو کرده است. از سویی، گاه زد و بندهای سیاسی و روابط دوستانه و مسایل غیرفرهنگی در پشت پردۀ سیاست گذاری ها در میان برخی از مدیران و مسوولان میراث فرهنگی، سبب شده است تا کارهای تخصصی به دست افراد و یا شرکت ها و موسسات غیرتخصصی و یا بدون پیشینۀ کاری (رزومه علمی) داده شود که نتیجۀ آن ها، مرمت های غیراصولی و گاه ناشیانه و حتا آسیب رسان به آثار تاریخی فرهنگی ارزشمند و تکرارناپذیر کشور است. در چندین سال گذشته، کم نبوده آثار تاریخی فرهنگی کشور که به سبب مرمت های غیراصولی و نامناسب آسیب دیده و به تیتر نخست خبرگزاری و روزنامه های کشور تبدیل شده اَند.

 

اما در دو سه سال گذشته، وضعیت مرمت غیراصولی آثار تاریخی فرهنگی کشور شتاب و رشد بیشتری پیدا کرده است که بیانگر نگاه غیرعلمی و سطحی و بدون دوراَندیشی برخی از مدیران و مسوولان میراث فرهنگی در استان ها است. هرچند که، نباید کمبود بودجه در وزارت میراث فرهنگی را نادیده گرفت که بی گمان اَنگیزۀ بیشتر این تصمیم گیری ها بوده است. با این همه، گاهی با همان بودجه اَندک و به فراخور شرایط مکانی و زمانی آثار تاریخی فرهنگی می توان با برنامه ریزی مناسب و آماده سازی طرح و پژوهش و بررسی های علمی و کارشناسی بر روی یک اثر تاریخی فرهنگی و بهره گیری از تجربه و دانش پیشکسوتان و کارشناسان اَمر به نتیجه های خوبی دست یافت. اما گویا هم چنان " در بر همان پاشنه می چرخد " و باید همواره بینندۀ مرمت های غیراصولی و گاه ناشیانه بر روی یادگارهای تاریخی فرهنگی ارزشمند و تکرارناپذیر کشور بود.

 

 

سال شوم مرمت های غیراصولی آثار تاریخی کشور

 

 

اما امسال را باید سال تلخ و ناخجستۀ (شوم) مرمت آثار تاریخی فرهنگی کشور دانست که با مرمت های غیراصولی و ناشیانۀ دژ پرتغالی ها در جزیرۀ هُرمز در فصل بهار آغاز و رسانه ای شد و پس از آن به مناره مسجد پامنار مهدی شهر در سمنان رسید. همچنین میراث جهانی پارسه (تخت جمشید) نیز از مرمت های غیراصولی و دخالت ها بی بهره نماند. و سرانجام به مرمت های غیراصولی و آسیب رسان به سنگ نبشتۀ ساسانی شاهپوریکم در اِشکَفت (غار) حاجی آباد مَرودَشت و چهارتاقی ساسانی بسیار ارزشمند رُستاق داراب رسید. هرچند که، برخی از مرمت ها از آنِ سال گذشته بوده است، ولی به سبب دورافتادگی برخی از این آثار تاریخی و مهم تر از همه، نبود بازدید میدانی کُنش گران و کارشناسان میراث فرهنگی در همان زمان، امسال آگاهی رسانی و رسانه ای شده است. ولی این موارد تنها " مُشتی از نمونۀ خَروار است " که از سوی کُنش گران و دوست داران میراث فرهنگی و گاه رسانه ها بازدید و آگاهی رسانی شده است. و چه بسا، آثار تاریخی بی شماری در سراسر کشور از مرمت های غیراصولی رنج می برند که از چشم کُنش گران و کارشناسان میراث فرهنگی به دور مانده و رسانه ها نیز، از آن آگاهی نیافته اَند.

 

 

مرمت های غیراصولی به قلعه «پوسکان» کازرون رسید

 

 

گویا مرمت های غیراصولی بر روی آثار تاریخی فرهنگی کشور پایانی نداشته و هم چنان دنباله دارد و در تازه ترین آن ها دژ (قلعه) نامدار به «پوسکان» در شهرستان کازرون از مرمت های غیراصولی و اِستحکام بخشی های نادرست و نارسا (ناقص) رنج می برد. هرچند که، اِستحکام بخشی و مرمت های انجام شده از آنِ سال 1396 خورشیدی بوده است، ولی به سبب دورافتادگی از مرکز شهرستان و استان و مسیر دشوار و سخت گذر این یادگار تاریخی فرهنگی، بسیار کم مورد بازدید علاقه مندان به میراث فرهنگی قرار می گیرد و حتا بسیاری از باستان شناسان و پژوهندگان شهرستان کازرون و شیراز تا کنون از آن بازدیدی نداشته و تنها به نوشته های کتاب ها بَسنده کرده اَند. اما نگارنده در بازدید میدانی و بررسی هایی که در بهمن ماه سال 1392 خورشیدی از دژ پوسکان کازرون و پیش از مرمت آن داشته، به خوبی با این یادگار تاریخی ارزشمند آشنایی داشته و دارد. از سویی، به تازگی نگارنده در یک برنامه آموزشی فرهنگی به همراه تَنی چند از راهنمایان گردش گری و باستان شناسان شیرازی از دژ پوسکان بازدید کرده که بینندۀ مرمت های غیراصولی و اِستحکام بخشی های نارسا بوده است.

 

با این همه، نگارنده بر پایۀ خویشکاری (وظیفه) ملی میهنی و مسوولیت اجتماعی و شهروندی خویش برای پیگیری موضوع به ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان رفته و با نشان دادن نگاره های (تصاویر) موجود به کارشناسان اَمر و ناظر پروژۀ مرمت و اِستحکام بخشی اثر یاد شده، خواستار پاسخ گویی و اصلاحیۀ مرمت های نامناسب شده است. همچنین به گفتۀ کارشناسان میراث فرهنگی کار مرمت این دژ ارزشمند تاریخی از سوی شرکت پیمان کاری انجام گرفته است.

 اما ناظر پروژۀ مرمت دژ پوسکان کازرون در پاسخ به این پرسش که چرا مرمت های دژ پوسکان را هنگام نظارت تایید کرده اید و ایرادی از پیمان کار گرفته نشده است، گفت : « با نگرش به موقعیت قرارگیری اثر یاد شده و دشواری های پیش رو، این مرمت ها ایرادی ندارد و تنها کمی در زمینۀ بندکشی ها باید کار بهتری انجام می گرفت و از دید ما کار مرمت مناسب صورت گرفته است!؟».

وی همچنین پاسخ مناسبی به این پرسش که چرا از مصالح و سنگ های ریخته شدۀ اصلی اثر بر روی زمین در مرمت ها بهره گرفته نشده و از مصالح ناهمخوان بهره برداری شده است، نداد.

 

 

پایان فصل نخست مرمت قلعه پوسکان کازرون

 

 

دربارۀ مرمت دژ پوسکان شهرستان کازرون به گفتۀ مدیرکل میراث فرهنگی استان آمده است : « فصل نخست عملیات مرمت دژ‌پوسکان، در بردارندۀ اِستحکام بخشی و مرمت بخش‌های آسیب دیده بنا از درون و بیرون و همچنین ساماندهی و حمل آوار و پسماندهای (نخاله‌های) موجود در بنا بوده است».

به گفتۀ دکتر امیری، این بنا که تداوم هنرهای معماری ساسانی را نشان می دهد به مدت 4 ماه و با اعتباری اَفزون بر 70 میلیون تومان مرمت شده است.

این دژ از آنِ دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی بوده و به گونۀ چهارگوش و با چهار بارو(برج) در دو اشکوبه (طبقه) ساخته شده است. کارشناسان احتمال می‌دهند که این دژ جایگاهی برای حاکم نشین منطقه بوده است؛ اگرچه امروزه در پیرامون آن آثار و بقایای تمدنی را می‌توان دید (خبرگزاری دانشجویان، ایسنا، کد خبر 96102513557، 25 دی ماه 1396 خورشیدی).

 

آنچه در این بخش مهم بوده و به باور کارشناسان باید مورد نگرش قرار گیرد، آن است که فصل نخست مرمت و اِستحکام بخشی دژ پوسکان با هزینه ای اَفزون بر 70 میلیون تومان انجام شده است که برای سال 1396 خورشیدی بهای کمی نبوده و باید کار مرمت بسیار بهتر و شایسته تر و اصولی انجام می گرفت. همچنین باید مصالح اصلی دژ که در بیرون بنا و زیر باد و باران در بدترین شرایط نگهداری و حفاظتی رها شده است، دست کم به درون بنا برده می شد که با گذشت زمان و بر اثر عوامل طبیعی از میان نروند.

 

 

یک کارشناس مرمت : قلعه پوسکان از مرمت غیراصولی رنج می برد

 

 

اما نگارنده برای درک بهتر موضوع و فاجعه ای که در مرمت و اِستحکام بخشی دژ پوسکان روی داده است، با یک کارشناس مرمت  گفت و گو کرده و دیدگاه وی را جویا شده است که در دنبالۀ گزارش می خوانید.


سیامک علی زاده، مرمت گر آثار، بناها و اَشیای تاریخی به تارنمای فرهنگی مهرگان گفت : « به گونۀ کلی حفظ و ماندگاری (تداوم) زندگی یک اثر تاریخی، پیرو شرایط و روش رفتار و روبرو شدن (مواجهه) ما به عنوان دوست داران میراث فرهنگی و متخصصان مرمتی است که باید به آن توجه لازم داشت. با نگرش به موقعیت دورافتادۀ این دژ از نظر مکانی، کمابیش می توان گفت که از خدمات حفاظتی و مرمتی و پایش های لازم تا اندازه ای بی بهره (نسبتا محروم) است. همچنین به حال خود رها شدن و هم زمان بهره وری چوپانان و یا عشایر برای استفادۀ ناهمگون و ناسازگار (نامتجانس) از بنا، از جمله تبدیل شدن آن به مکان استقرار گوسپندان، اَفزون بر آلوده کردن محیط آن، سبب پدیداری مواد نیتراتی و رِخنۀ آن ها در ملات ها و مصالح شده و به فرسودگی ساختار آن کمک می کند. از سویی، باید در این بنا، دست کم درها و یا حفاظ هایی گذاشته شود تا از ورود افراد و جانوران به آن پیشگیری کرد».

 

دکترعلی زاده در دنبالۀ سخنانش گفت : « مرمت های ناقص حالت مُسکن دارد و پس از مدتی، دوباره عوارض آسیب گذار پدیدار می شوند. در بحث مرمت بخش های فرو ریخته، پرسش این است که، چرا از مصالح اصلی خود بنا، در صورت داشتن اِستحکام لازم دوباره استفاده نشده است و به جای آن از مصالح تازه بهره گرفته شده است. در حالی که در کنار دیوار بنا، این مصالح فرو ریخته و رها شده به صورت اَنباشته وجود دارد که این خود یکی از دشواری های اصلی است. دست کم می شد که این مصالح فرو ریخته را گردآوری و در درون بنا نگهداری کنیم تا برای مرمت های پَسین استفاده دوباره کرد. نکتۀ دیگر این که، نوع بندکشی و شاید ملات استفاده شده، مناسب نبوده و با شتاب زدگی و غیرحرفه ای انجام شده است. همچنین آیا از نوع ملات استفاده شده و شیوۀ اجرای آن برای همگن شدن با پیرامون خود و کل سازه رعایت لازم صورت گرفته است؟ به نظر این گونه نیست. از سویی، با توجه به شکاف ها و ترک های ژرفی (عمیقی) که در بنا دیده می شود چه اقدام ها و تمهیدات مرمت اِستحکام بخشی صورت گرفته است؟ آیا تنها با ملات کشی و بندکشی و پوشاندن ترک ها و ضایعات ناشی از آن، می توان گفت که ساختار و اسکلت (استراکچر) بنا محکم شده است؟».

 

این استاد دانشگاه چمران اهواز و مرمت گر آثار و بناها و اَشیای تاریخی در پایان اَفزود : « دست کم هرچند مدت یک بار باید درون و بیرون بنا ازعوامل گیاهی و سرگین (مدفوع) جانوری پاک سازی شود. زیرا همین عوامل سبب زمینه های فرسودگی بیشتر در بنا شده و ویرانی آن را به دنبال دارد».

 

 

باز شناسی قلعه پوسکان

 

 

دژ پوسکان در 8 کلیومتری جنوب روستای پوسکان پس از گذر از دادین در میانه مسیری دشوارگذر، در روستایی به همین نام و بر فراز تپه ای سنگی با مصالح بوم آورد سنگ و گچ برپا شده است. «لویی واندِنبرگ» در سال 1960 میلادی نخستین بار آن را شناساند. در شمال خاوری (شرقی) آن بقایایی از یک پل آب رسان و کانال های آب رسانی و در جنوب خاوری آن ویرانه های مسکونی آشکار است. همچنین بومیان از آن به عنوان «دژ دقیانوس» نیز، یاد می کنند.

از سویی، تاکنون هیچ گونه بررسی و پژوهش های هدفمند باستان شناسی به جز بررسی های نخستین «واندنبرگ» که همراه با حفاظت، رفع خطر و مرمت باشد دربارۀ این بنای یادمانی انجام نشده است. نمای بیرونی بنا از یک سو همانندی با نمای بیرونی بُقعه علامه جلال الدین دوانی در روستای دوان کازرون دارد و از دگرسو با مهرازی (معماری) قلعه دختر کازرون و فیروزآباد قابل سنجیدن است.


بنا دارای نقشه ای مربع با شمارش (احتساب) باروهای چهارگوشه آن 26 در 26 متر مربع، و دارای 2  اَشکوب است که سه ردیف تیرکش (مزغل) در بالا، میانه و پایین آن پدید آمده است که دفاع همه جانبه از دژ را در برابر یورش های نامنظم آسان می سازد. سازندگان دژ، این بنا را در یکی از راه های ارتباطی کاروان رو پدید آورده اَند، که راه های ارتباطی کنونی سبب ویرانه شدن و نابودی آن شده است.

 

دژ پوسکان به سبب مسدود شدن راه میان بُر و وجود کوه ها، امروزه با جای گرفتن در مسیر جاده کازرون- فراشبند نزدیک 85 کیلومتری شهرستان کازرون جای دارد. این یادگار تاریخی ارزشمند درتاریخ 11 شهریورماه 1382خورشیدی با شمارۀ 9831 به ثبت ملی رسیده است.

 

 

در زیر نگاره هایی را که به تازگی گرفته شده است، ببینید :

 


 


نگاره ای از ورودی قلعه پوسکان پیش از مرمت در سال 1392 که با نگاره جدید سنجیده شود


مرمت بخش ورودی قلعه پوسکان که ناشیانه انجام شده است


نگاره ای از پیش از مرمت دیواره بیرونی قلعه پوسکان در سال 92. با نگاره جدید سنجیده شود


مرمت های غیراصولی انجام شده با مصالح نا همخوان


پشت قلعه پوسکان کازرون


دیواره سمت راست ورودی قلعه پوسکان


بدون شرح!؟


بخش بالایی دالان ورودی قلعه و مرمت های غیراصولی انجام شده


گچی که بر روی سقف دالان ورودی قلعه کشیده شده و بسیار ناشیانه و غیراصولی و زشت انجام شده است


سرگین گوسپندان عشایر بومی منطقه درون قلعه، آسیب جدی به آن در دراز مدت می رساند


راه پله ای که به اشکوب دوم قلعه راه می یابد و مرمت بسیار نامناسبی روی آن انجام شده است


بخشی اصلی و مرکزی اشکوب دوم قلعه پوسکان با نقشه و معماری ویژه و زیبا


بخشی از سقف اشکوب یکم قلعه که فرو ریخته است. زاویه دید از اشکوب دوم


بخشی از اتاق های نیمه ویران اشکوب دوم قلعه پوسکان


قلعه تاریخی پوسکان کازرون و وضعیت بسیار بد امروز آن


بقایای آثار و سنگ های قلعه که بیش از یک دهه بر روی زمین ریخته و رها شده است


بقایای آثار و دیواره در پایین قلعه تا دور دست ها وجود دارد که نشان از اهمیت آثار تاریخی پیرامونی و منطقه است


برج قلعه که فرو ریخته و در خطر ریزش قرار دارد


قلعه پوسکان بر روی بزرگ ترین تپه و بلندا قرار دارد و به سراسر منطقه دید و احاطه دارد

 

  

 

*پژوهشگر تاریخ ایران و میراث فرهنگی خبرنگار آزاد راهنمای گردشگری کُنشگر میراث فرهنگی، گردشگری و زیست بوم دبیر انجمن مهرگان1399/12/04
بازدید : 771


دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید