زرتشت پیامبر، تازه ترین سرودۀ هما ارژنگی

یکشبه 24 تیر 1403

زرتشت پیامبر، تازه ترین سرودۀ هما ارژنگی 

 

 

 

 

 

 

 


تارنمای فرهنگی مهرگان گروه ادبیات، بخش چکامه

 

زرتشت پیامبر نام تازه ترین سرودۀ هما اَرژنگی، چکامه سُرای ملی میهنی کشور است که در دسترس خوانندگان جای گرفته است. بانو اَرژنگی از اندک چکامه سُرایانی است که مهر به میهن در بیشتر سروده هایش جاری است و همواره دل در گِرو این سرزمین اهورایی دارد.

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، تازه ترین چکامۀ زیبا و دلنشین بانو هما اَرژنگی با نام زرتشت پیامبر را در زیر بخوانید :

 

به روز و روزگاری خوش، به هنگام بهاری خوش،

که گوشِ آسمان پر بود از بانگِ هزاری خوش،

پدید آمد به گردون گوهری برتر

رهایی بخش و نیک اختر

سپنتا آرمانی بخردی پرور

ورا زرتشت نامیدند، زرین اخترِ تابان.... 

همان اندیشه ورزِ راستی گستر

همان یکتایی مَزدا اَهورا را پیام آور ....

ره و رسمِ بهین دینش همه کردار و آیینش

اَشاجویی، اَشامندی ....

همان راهی که ره جو را رساند خود به خرسندی.

به گفتاری خوش و شیوا، سرودی در جهان مانا

ترا خواند بدان مزدا، همان هستی دهِ یکتا .... 

به راهِ راستی پوید، به گردون راستی جوید

ز نیک اندیشی و نیکی گزینی داستان گوید.

منش نیک و سهش نیک و رها از بیم دروندی

به هنجاری نکو می راندت سوی خردمندی

ترا گوید که در گیتی به غیرِ راستی ره نیست

هرآنکو بی خرد آید ز رمز راه آگه نیست

همه نیک و بد گیتی نهاده در ترازویی

زرِ نیکی گزین زین دو اگر گنج نهان جویی

در این پیکارِ نیک و بد، ترا آگاه می خواهد

در آیینِ اَشا با خود، ترا همراه می خواهد ....

 

تو ای زرتشتِ روشن گر، به فرِ ایزدی برتر

اَمُردادی نمیرایی

که چون پیکی پیام آور، ز شهر عشق می آیی

و آواز و سرودِ ماندگارت در حریرِ باد می پیچد

و چون رودی روان در بسترِ مهتاب می ریزد

به امیدی که شاید در روانِ خفتگانِ این شبِ پایا

فروغی نو بتابانی

 


لیون . چهاردهم اِسپندماه هزار و سیسد و نود و پنج خورشیدی
1395/12/25
بازدید : 2985


دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید