تارنمای فرهنگی مهرگان
یورش هواداران «تتلو» به برج کوره ای شیراز!

بخش : میراث فرهنگی

تصویر موجود نمی باشد

ماه : مهر

1336 :تعداد بازدید

فایل ضمیمه 

 

 

 
 

تارنمای فرهنگی مهرگان گروه میراث فرهنگی سیاوُش آریا*

 

هواداران یکی از خوانندگانی که در کشور دارای حاشیه های فراوانی بوده، با یورش به یادمان ملی باروی (برج) کوره ای هنرکار شیراز به آن آسیب های برگشت ناپذیری را وارد کرده اند.

 

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، یادمان های فرهنگی و تاریخی کشور را باید بی گمان نشانه های هویتی و شناسنامۀ بالندۀ هر فرد ایرانی دانست که با دیدن آن ها، مردم از سویی، احساس غرور ملی و خشنودی کرده و از دگر سو، با تماشای هنر و مِهرازی (معماری) و روش مهندسی دقیق یادگارهای گذشتگان لذت می برند.

با این همه، شوربختانه آن اندازه یادمان های تاریخی و ملی بی کس و ستمدیده (مظلوم) هستند که همواره به اَنگیزه های گوناگون و گاه سیاسی مورد دستبرد و دست اَندازی افراد نابخرد و فرومایه قرار می گیرند و آسیب های برگشت ناپذیری به پیکرۀ بی جان و بی دفاع آن ها وارد می آید.

 

میراث فرهنگی شیراز زیر تیغِ نابخردی

 

باروی آجری و کوره ای هنرکار شیراز که تنهاترین باروی کوره ای تاریخیِ برجای مانده در شهر راز، شیراز است، به تازگی مورد یورش هواداران «تتلو» خواننده ای که حاشیه های بسیار فراوانی دارد (جدا از این که، کارهای وی از دیدگاه کارشناسان و پژوهندگان هنر و خنیاگری هیچ ارزش هنری و موسیقیایی نداشته و ندارد)، قرار گرفته و این افراد نابخرد و فرومایگان نادان با رنگ بر روی یادمان ملی و میراث فرهنگی و هویتی شیراز دیوار نویسی انجام داده اند و با گرفتن نگاره های (عکس ها) آن ها و درست کردن «هَشتک» در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از دوست داران و هواداران خود می خواهند که بر روی دیگر یادمان های تاریخی و ملی کشور، این رفتار ناپسند و ضد ارزش های ملی میهنی را گسترش (ترویج) داده و با رنگ دیوار نویسی کرده و راه نادرست و رفتار متجاوزانۀ آن ها را دنبال کنند!

بی گمان در پشت این اندیشه و تصمیم نابخردانه، اقدام های پلید و پلشت دیگری نهفته است که باید هرچه زودتر یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با دیگر نیروهای انتظامی و امنیتی کشور به آن، ورود پیدا کرده و پیشگیری کنند و پروانه (جازه) ندهند تا این افراد فرومایه بیش از پیش، به خواسته های نابخردانه و ضد ارزشی و ملی خویش ادامه دهند.

 

تاریخ ایران را من، دوباره می نویسم!

 

برپایۀ آن چه هواداران و دوست داران این خوانندۀ پرحاشیه در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با نام ایشان پخش کرده و در حال گسترش آن هستند، گویا این خواننده گفته است : من تاریخ گذشتۀ ایران را نابود می کنم و تاریخ نوین ایران را دوباره می نویسم!؟

ازهمین روی، ازهمۀ هواداران خود خواسته است که با یورش به یادمان های تاریخی و فرهنگی و دیوارنویسی و گرفتن نگاره های آن ها و درست کردن «هَشتک» در فضای مجازی، این اقدام غیرقانونی و نابخردانه و متجاوزانه را دنبال کنند.

آن چه بسیار شگفت اَنگیز و درخُور نگرش است، جدا از اندیشه های ضد ملی و میهنی این خواننده و هواداران وی دربارۀ چُنین موضوع بزرگ و مهمی، تصمیم نابخردانه و خطرناک و اقدام های پشت پردۀ چنین حرکت زشت و متجاوزانه ای است که باید هرچه زودتر مورد بررسی و پردازش یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی قرار گیرد تا خدای ناکرده چنین اندیشه های پلید و نابخردانه ای بیش از این گسترش نیابد. همچنین باید هر چه زودتر افراد فریب خورده و هواداران این خواننده را شناسایی کرده تا از آسیب های بیشتر به میراث فرهنگی و هویتی کشور، بتوان پیشگیری کرد.

از سویی، نباید از یاد برد که بر پایۀ قانون اصل چنین درخواستی به تنهایی، خود جرم به شمار می آید، حتا اگر هیچ گونه اقدامی هم انجام نگرفته باشد.

 

قانون چه می گوید

 

در مادۀ 558 قانون مجازات و تعزیرات اسلامی آمده است : هرکس به همه یا بخشی از بناها، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی که در سیاهۀ (فهرست) یادمان های ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و نگاشته ها (خطوط) و نقش های منصوب یا موجود دراماکن نام برده شده که به تنهایی نیز، واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد، ویرانی وارد آورد، افزون بر جبران خسارت وارده، به زندان از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

 

برج کوره ای هنرکار شیراز

 

در شهرستان شیراز و در جادۀ پایگاه (بلوار مدرس کنونی)، آغاز خیابان فضیلت و در بوستان فضیلت، کوره ای با نام کوره محمدرضا هنرکار وجود داشته که هم اینک تنها باروی این کوره سالم و پابرجا بوده و دیگر بخش های کوره به گونۀ کامل ویران شده است.

فرم ساخت باروی این کوره با دیگر باروهای موجود در شهرستان شیراز، ناهَمسان (متفاوت) است. بلندای این بارو 30 متر و کلفتی آن نیز 7 متر است. بخش بالایی بارو فروریخته و تزیینات آجرکاری آن از میان رفته است. مصالح ساخت این یادمان در برگیرندۀ آجر با ملات گچ دستکوب است. در بخش پایینی بارو، تزیینات آجرکاری به گونۀ هندسی به چشم می خورد. در بدنۀ این باروی آجری یک شکاف به گونۀ زیکزاک وجود دارد که در صورت بِهسازی نشدن اساسی در آینده، بی گمان آسیب های برگشت ناپذیری به آن وارد خواهد شد.

گِرداگرد این یادگار ملی ازسوی شهرداری فضای سبز پدیدار گردیده که آب مورد نیاز فضای سبز آن، انگیزۀ نشست بارو خواهد شد. در بخش باختری (غربی) بارو جای نبشته ای (کتیبه) به چشم می خورد که به گمان فراوان درآن نام کوره مالک آن با کاشی آراسته شده که هم اینک به گونۀ کامل، نبشته از میان رفته و تنها جای آن، برجا مانده است.

 بوستان فضیلت پوشش گیاهی خوبی برای این یادمان به وجود آورده است. این یادمان در یک فضای شهری جای گرفته که آب و برق شهری نیز در کنار اثر وجود دارد. از ویژگی های این بارو نمونه مِهرازی و شیوۀ ساخت بنا است.

یادمان تاریخی، فرهنگی برج کوره هنرکار با دیرینگی پهلوی یکم به شمارۀ 20806 در تاریخ 30 بهمن ماه 1386 خورشیدی به ثبت ملی رسیده است.

در پایان نگارنده بر پایۀ خویشکاری (وظیفه) ملی و پذیرش مسوولیت شهروندی و اجتماعی خود با رفتن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آسیب های وارده به این باروی آجری را به آگاهی کارشناسان و کارمندان آن وزارت خانه رسانیده است.

 

نگاره های زیر در اواخر مهرماه گرفته شده است، آن ها را ببینید :

 

 


برج آجری هنرکار شیراز


برج کوره ای که 30 متر بلندا دارد و در بوستان فضیلت، همچو نگینی می درخشد


تزیینات آجرکاری در پایین برج که به گونه هندسی آراسته شده است


جای کتیبه و نشان اثر ملی که در گذشته های ناروشن از آن جدا شده است


درزها و شکاف هایی که بر روی برج آجری پدید آمده و یادمان ملی را تهدید می کند


مخدوش کردن و یادگاری نویسی افراد فرومایه بر روی تابلویی که شهرداری برای یادمان ملی نصب کرده است


یادگاری نویسی با رنگ بر روی یادمان ملی و یورش هواداران خواننده ای که حاشیه های فراوانی دارد، انگیزه شده تا میراث فرهنگی شیراز آسیب های برگشت ناپذیری، ببیند

 

 

 

*پژوهشگر تاریخ ایران و میراث فرهنگی خبرنگار آزاد کُنشگرمیراث فرهنگی، گردشگری و زیست بوم راهنمای گردشگری دبیر انجمن مهرگان


1398/08/08 - 4:41 AM


دیدگاه های شما
 
دیدگاهی برای نمایش ثبت نشده است
 
دیدگاه خود را راجع به این گزارش بنویسید

نام شما:

 
   
پست الکترونیک:  
   
   

:دیدگاه شما

 
   
 
http://www.20script.ir