تارنمای فرهنگی مهرگان
یادنامۀ پروفسور شهبازی در شیراز رونمایی شد

بخش : میراث فرهنگی

تصویر موجود نمی باشد

ماه : مهر

1327 :تعداد بازدید

فایل ضمیمه 

 

 

 

 
تارنمای فرهنگی مهرگان گروه باستان شناسی سیاوُش آریا*

 

همزمان با آیین نکوداشت زنده یاد پروفُسور شاپورشهبازی، باستان شناس و تاریخ نگار برجسته از یادنامۀ وی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی پارس (فارس) رونمایی شد. همچنین در این برنامه، کوشش های ارزنده و بی همتای استاد شهبازی در راستای شناسایی ایران اَرج گذاشته شد.


به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، سومین همایش پژوهش های ایران باستان به همراه نکوداشت زادروز شادروان پروفُسور شاپورشهبازی، هخامنشی شناس برجسته در شهرستان شیراز و سالن آمفی تیاتر مرکز اسناد و کتابخانه ملی پارس با باشَندگی (حضور) شماری از دوستداران فرهنگ ایرانی و باستان شناسان و خانوادۀ بزرگ شهبازی برگزار شد. همچنین در این همایش تنی چند از باستان شناسان، واپسین پژوهش ها و بررسی های باستان شناسانۀ خود را دربارۀ دودمان (سلسله) هخامنشیان ارایه داده و از کوشش ها و دستاوردهای زنده یاد شاپورشهبازی به نیکی یاد کردند.

کورش کمالی سروستانی، رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی پارس (فارس) با خوشامدگویی به مهمانان و دوستداران فرهنگ ایرانی از کوشش های ویژه و بی همتای استاد شهبازی در راستای شناسایی فرهنگ و تمدن ایرانی به ویژه روزگار ایران باستان یاد کرده و از وی به عنوان یگانه فردی که تاریکی های تاریخ را برای ما روشن ساخته، نام برد. دکترکمالی سروستانی از پروفسور شهبازی با نام رادمردی خستگی ناپذیر که تا واپسین روزهای زندگی خویش دست از پژوهش های ایران شناسی برنداشته، یاد کرده و وی را فرزند نیک فرهنگ ایران دانسته و ستودند.

سخنرانی حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی پارسه (تخت جمشید) با نام " بر تخت بزرگان " دیگر بخش این همایش بود. دکتر فدایی درآغاز سخنان خود گفت : برای این که بتوان در زمینۀ میراث فرهنگی تاثیرگذار بود، تنها داشتن دانش کافی نیست و باید دارای بینش نیز باشیم و به ایران و فرهنگ آن مهر (عشق) بورزیم. استاد شاپورشهبازی عاشقی بود که نامش با میراث جهانی پارسه گره خورده است. پارسه، مکانی است برای اعتبار بخشیدن به افراد گوناگون. اما اعتبار بخشیدن به پارسه کار هرکسی نیست، عشق می خواهد و شناخت و مرام (معرفت). بزرگانی که در پارسه یا همان تخت جمشید پژوهش کرده اند، کم نیستند و یادشان همیشه گرامی داشته خواهد شد، ولی بی گمان پروفسور شهبازی کسی است که به میراث جهانی پارسه با پژوهش های موشکافانه و ریزبینانۀ خود اعتبار بخشید و راه اندازی «بنداد تحقیقات هخامنشی» از سوی وی در همین راستا بود.

دیگر سخنران سومین همایش پژوهش های ایران باستان، کامیارعبدی، باستان شناس و استاد دانشگاه شیراز با موضوع "جایگاه زنده یاد شاپورشهبازی در پژوهش های ایران باستان " بود. دکترعبدی نخست به نقش پر رنگ پدر استاد شهبازی، شادروان ابراهیم شهبازی در تربیت درست فرزندان اشاره کرده و از وی با نام پدری توانمند و دانش دوست و آشنا با فرهنگ ایرانی نام برده که نتیجۀ آن، وجود فرزند برومندی همچون شاپورشهبازی است. زنده یاد ابراهیم شهبازی از آغاز استاد شهبازی را با شاهنامۀ فردوسی آشنا کرده و این خود سرآغازی است برای پرداختن به فرهنگ سِترگ ایران. کامیارعبدی سپس مروری کوتاه به دوران دانشجویی و آغاز فعالیت های علمی پروفسور شهبازی در دانشگاه شیراز و تهران و دانشگاه های برون مرزی کرده و از وی با نام فردی یگانه در پژوهش های ایران شناسی یاد کرده که برای شناسایی (معرفی) ایران و فرهنگ نازش خیز آن از هیچ کوششی دریغ نکردند.

این باستان شناس و استاد دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود از شادروان استاد شهبازی با نام فردی یاد کرد که دانش باستان شناسی را با دانش تاریخ درهم آمیخته و در پژوهش های خویش از آن به بهترین روش بهره برده که منشاء تاثیرهای فراوانی در پژوهش های ایران باستان بوده است.

دکترعبدی در پایان خواستار توجه و نگرش دلسوزان و پژوهشگران ایرانی به فرهنگ و تاریخ ایرانی شد و از آن ها خواست تا خود به بررسی و پژوهش های شگرف و نوین همانند استاد شهبازی دست زنند و همیشه چشم به راه پژوهشگران فرنگی نباشند. زیرا امکان دارد آن ها با وضعیت موجود زیر تاثیر سیاست جای گیرند. از سویی، بیشتر پژوهندگان فرنگی در گذشته اند یا در دوران پیری به سر می برند.

بانو نازیلا شهبازی خواهر پروفسور شهبازی و مدیر بنیاد ایران شناسی شاپورشهبازی از دیگر سخنرانان این همایش بود که سخنان خود را با نام " بنیاد ایران شناسی شاپور شهبازی، گامی نو در پژوهش های ایران باستان " ارایه داد. دکتر بانو شهبازی با بیان این که در هفتاد و ششمین زادروز استاد به سر می بریم از وی با نام فردی دلسوز و شیفتۀ ایران و به ویژه روزگار ایران باستان نام برد.

بانو نازیلا شهبازی در بخش دیگری از سخنانشان از راه اندازی تارنمای (سایت) بنیاد شاپورشهبازی آگاهی داد. وی همچنین توضیحاتی دربارۀ فعالیت ها و آرمان های بنیاد شهبازی، داده و آن را آغازی برای گام های دیگر در راستای پژوهش های ایران باستان دانست.

سرپرست (مسوول) کتابخانۀ پایگاه جهانی پارسه دیگر سخنران سومین همایش پژوهش های ایران باستان با رویکرد به کوشش های زنده یاد استاد شهبازی بود. بانو مهرناز بردبار گفت و گوی خود را با موضوع " بنیاد ایران شناسی شاپورشهبازی و تجهیز کتابخانۀ پارسه " آغاز کرد. وی در سخنانی خواستار نگرش بیشتر و همکاری و همیاری مدیران و سرپرستان استانی و کشوری برای بازگرداندن کتابخانۀ اصلی و شخصی پروفسور شهبازی در آمریکا شد.

بانو بردبار در بخش دیگری از سخنانش از تغییر نام کتابخانۀ پارسه با نام کتابخانۀ زنده یاد شاپورشهبازی آگاهی داده و افزود : هم اینک تابلو کتابخانۀ پارسه با نام استاد شهبازی آراسته (مزین) شده است.

نمایش مستند «عشق و خاک» که نماهنگی از زندگی پروفسور شهبازی است و در آن خانواده و استادان دانشگاه دربارۀ وی گفت و گو می کنند، دیگر بخش این همایش بود. پس از آن از یادنامۀ زنده یاد پروفسور شاپورشهبازی با باشَندگی استادان و بزرگان فرهنگ و ادب شیراز رونمایی شد.

سخنرانی محمد تقی عطایی، دانشجوی دکترای باستان شناسی از دانشگاه مونیخ آلمان دربارۀ : نگاهی دوباره به نخجیرگاه دورۀ هخامنشی در تنگ بُلاغی، دیگر بخش همایش نکوداشت زادروز پروفسور شاپور شهبازی بود. عطایی با نشان دادن نگاره هایی ( تصاویری) از سازه های گوناگون در تنگ بلاغی به موضوع گزارش خود پرداخت. این دانشجوی باستان شناسی در بررسی های خویش به این نتیجه رسیده است که در تنگ بلاغی ما با یک نخجیرگاه رو به رو هستیم که در نوشته های تاریخی نیز اشاره ای کوتاه به آن شده است. وی گفت : یکی از این نوشته ها در کتاب کورش نامۀ گِزنفون است که از پردیس و شکارگاهی نزدیک به پاسارگاد در دورۀ کورش نام می برد که به دید من و با نگرش به بررسی و پژوهش های باستان شناسی، این نخجیرگاه باید در تنگ بلاغی باشد یا به گفته ای بهتر، تنگ بلاغی دارای یک نخجیرگاه بوده است که ما توانستیم نشانه هایی از آن را به دست آوریم.

دیگر سخنران این همایش علی رضاعسگری چاوِردی، باستان شناس و استاد دانشگاه شیراز با گرایش دورۀ هخامنشی بود که به " تحولات میراث هخامنشی در جنوب سرزمین پارس " پرداخت. دکترعسگری چاوردی در بخشی از سخنانش با بیان این که در پژوهش ها و بررسی های تازه، روشن شد که هخامنشیان کوچ رو نبوده اند و در این زمینه باید در دیدگاه های پیشین تجدید نظر شود. زیرا کوچ کردن وابسته (مربوط) به جامعه های دیگری است و پیوندی با هخامنشیان ندارد. زمانی که ما با شهر بزرگ و دارای اهمیتی همانند پارسه رو به رو هستیم، چگونه می توانیم از کوچ رَوی هخامنشیان سخنی به میان آوریم. باید دانست که جامعۀ هخامنشی یک جامعۀ بسیار پویایی بوده است.

این استاد دانشگاه، سرزمین پارس را دارای ویژگی های فراوانی دانست که خاستگاه دو شاهنشاهی بزرگ هخامنشی و ساسانی بوده است و هر دوی این خاندان ها نگرش و توجه ویژه ای به این سرزمین داشته اند.

پایان بخش سومین همایش پژوهش های ایران باستان با رویکرد نکوداشت زادروز زنده یاد پروفسور شاپور شهبازی، سخنرانی پروفسور پی یر فرانچسکو کالی یری، باستان شناس از دانشگاه بولونیای ایتالیا به زبان انگلیسی با موضوع " نقش خاندان های بومی پارس در تداوم فرهنگی از زمان هخامنشیان تا ساسانیان " بود که از سوی کامیارعبدی به زبان پارسی برگردان شد.

سومین همایش پژوهش های ایران باستان به همراه نکوداشت زادروز و رونمایی از یادنامۀ پروفسور شاپور شهبازی، باستان شناس و تاریخ نگار برجسته در روز شنبه 14 مهرماه از ساعت 16 و سی دقیقه تا 20 در سالن آمفی تیاتر مرکز اسناد و کتابخانه ملی پارس با باشندگی خانوادۀ بزرگ شهبازی و باستان شناسان و دوستداران تاریخ ایرانی برگزار شد.

اولاد حسین، مدیرداخلی پایگاه جهانی پارسه و مجری برنامه


دکتر کورش کمالی سروستانی، رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان پارس


دکتر حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی پارسه (تخت جمشید) و نقش رستم


دکتر کامیار عبدی، باستان شناس و استاد دانشگاه شیراز و مشاور علمی  بنیاد ایران شناسی شاپور شهبازی


بانو دکتر نازیلا شهبازی، خواهر استاد و مدیر بنیاد ایران شناسی شاپور شهبازی


بانو مهرناز بردبار، سرپرست کتابخانه پارسه که به کتابخانه شاپور شهبازی تغییر نام داده است


محمد تقی عطایی، دانشجوی دکترای باستان شناسی دانشگاه مونیخ


دکتر علی رضاعسگری چاوردی، استاد باستان شناسی دانشگاه شیراز با گرایش هخامنشی


پروفسور پی یر فرانچسکو کالی یری، استاد باستان شناسی دانشگاه بولونیا در ایتالیا


شادروان ابراهیم شهبازی پدر پروفسور شاپور شهبازی


رونمایی از یادنامه پروفسور شهبازی، باستان شناس و تاریخ نگار


نمایی از دانشگاه شیراز، یکی از بزرگترین دانشگاه های خاورمیانه که استاد شهبازی در آن درس می دادند


بزرگان فرنگی و ایرانی که در زمینه ایران شناسی پژوهش های ارزنده ای به سرانجام رسانده اند
 

*پژوهشگر تاریخ و میراث فرهنگی خبرنگار آزاد کُنشگر میراث فرهنگی، گردشگری و زیست بوم راهنمای گردشگری دبیر انجمن مهرگان


1397/07/17 - 6:41 AM


دیدگاه های شما
 
دیدگاهی برای نمایش ثبت نشده است
 
دیدگاه خود را راجع به این گزارش بنویسید

نام شما:

 
   
پست الکترونیک:  
   
   

:دیدگاه شما

 
   
 
http://www.20script.ir