تخت سلیمان، مجموعه ای جهانی با مدیریت محلی!

1395/07/05

مشاهده گزارش

تخت سلیمان، مجموعه ای جهانی با مدیریت محلی!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/07/05 مشاهده گزارش

حریم مجموعۀ تاریخی «تنگ الله اکبر» شیراز شکسته شد

 

گروه میراث فرهنگی

1395/07/04 مشاهده گزارش

تاراجگران یک «استودان» ساسانی را در مرودشت شکستند

 

گروه میراث فرهنگی

1395/06/30 مشاهده گزارش

تعیین حریم آثار تاریخی نه، ثبت ملی «قوَتو» آری!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/06/29 مشاهده گزارش

تخریب سنگ نگاره های ایلامی «کول فرح» به انگیزۀ مرمت!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/06/19 مشاهده گزارش

خانه سالار محتشم ، موزه مردم شناسی خمین

 

گروه گردشگری

1395/06/16 مشاهده گزارش

زاد روز فرزند تخت جمشید در شیراز نکو داشته شد

 

گروه میراث فرهنگی

1395/06/14 مشاهده گزارش

نَم و رطوبت در تاق بستان هنوز پا برجاست

 

گروه میراث فرهنگی

1395/06/13 مشاهده گزارش

ماجرای خانۀ پلاک 326 در شیراز چیست؟

 

گروه میراث فرهنگی

1395/06/9 مشاهده گزارش

روزگار غم بار آتشکدۀ «میل میلَه گه» کرمانشاه

 

گروه میراث فرهنگی

1395/06/07 مشاهده گزارش