آسیب جدی به یک تپۀ ساسانی در صفاشهر

1399/06/31

مشاهده گزارش

آسیب جدی به یک تپۀ ساسانی در صفاشهر

 

گروه میراث فرهنگی

1399/06/31 مشاهده گزارش

ایزدبانوی ایلامی مَرودشت، همچنان استوار است

 

گروه میراث فرهنگی

1399/06/26 مشاهده گزارش

حَریم «حوض دختر گَبر» اِقلید شکسته شد

 

گروه میراث فرهنگی

1399/06/22 مشاهده گزارش

پایه ستون ساسانی از این سوی خیابان به آن سو، منتقل شد!

 

گروه میراث فرهنگی

1399/06/17 مشاهده گزارش

حَریم سنگ نگارۀ ساسانی «گویُم» شکسته شد

 

گروه میراث فرهنگی

1399/06/15 مشاهده گزارش

به بهانۀ سیزده شهریور، زاد روز شاپور شهبازی

 

گروه باستان شناسی

1399/06/12 مشاهده گزارش

مروارید سبز، پدیدۀ طبیعیِ شگفت اَنگیز اَرسنجان

 

گروه گردشگری

1399/06/11 مشاهده گزارش

کاخِ هفت تنان را با سنگ های تاریخی، یک جا ببینید

 

گروه گردشگری

1399/06/04 مشاهده گزارش

تخت جمشید، نماد هنر و فرهنگ شکوهمند ایرانی

 

گروه گردشگری

1399/05/28 مشاهده گزارش

کافی شاپ موزۀ نارنجستان شیراز در آتش سوخت

 

گروه میراث فرهنگی

1399/05/25 مشاهده گزارش