خانۀ تاریخی توتونچی، دُردانۀ بافت قدیم شیراز

1399/03/11

مشاهده گزارش

خانۀ تاریخی توتونچی، دُردانۀ بافت قدیم شیراز

 

گروه گردشگری

1399/03/11 مشاهده گزارش

کرونا و سیاست غیرمسوولانۀ میراث فرهنگی در برابر گردشگری

 

گروه گردشگری

1399/03/06 مشاهده گزارش

مرمت سنگ نگارۀ هُرمزد دوم در نقش رستم

 

گروه باستان شناسی

1399/03/05 مشاهده گزارش

هُشدار «یوتاب»، بانوی محیط زیستی به تغییر اقلیم ایران

 

گروه گردشگری

1399/02/02 مشاهده گزارش

آشنایی با سنگ های نامدار به «گادهیگال» در هند

 

گروه باستان شناسی

1399/01/28 مشاهده گزارش

آسیب های جدی به سنگ نگاره های ساسانی «بَرم دلَک»

 

گروه میراث فرهنگی

1399/01/21 مشاهده گزارش

دستبرد سوداگران به قصرِ اَبونصر، هم چنان ادامه دارد

 

گروه میراث فرهنگی

1399/01/19 مشاهده گزارش

میرنوروزی ، آیین باستانی پیشواز نوروز ایرانی (بخش پایانی)

 

گروه جشن های ایرانی

1398/12/25 مشاهده گزارش

میرنوروزی ، آیین باستانی پیشواز نوروز ایرانی (بخش دوم)

 

گروه جشن های ایرانی

1398/12/22 مشاهده گزارش

میرنوروزی، آیین باستانی پیشواز نوروز ایرانی (بخش نخست)

 

گروه جشن های ایرانی

1398/12/20 مشاهده گزارش