چپاوُل گران یکی از گوردَخمه های لانۀ طاووس را شکستند

1398/09/22

مشاهده گزارش

چپاوُل گران یکی از گوردَخمه های لانۀ طاووس را شکستند

 

گروه میراث فرهنگی

1398/09/22 مشاهده گزارش

تپۀ «چُغاگاوانه» را فدا نکنید

 

گروه میراث فرهنگی

1398/09/14 مشاهده گزارش

اَرج آثار تاریخی با درجه بندی ها از میان رفت

 

گروه میراث فرهنگی

1398/09/14 مشاهده گزارش

تنگِ گَمبیل، بهشت ناشناختۀ پارس

 

گروه گردشگری

1398/09/02 مشاهده گزارش

حفاری آرامگاه کمبوجیه در پاسارگاد، تخلفی آشکار است

 

گروه میراث فرهنگی

1398/08/20 مشاهده گزارش

زخم یادگاری نویسی ها بر پیکرۀ مدرسۀ خانِ شیراز

 

گروه میراث فرهنگی

1398/08/13 مشاهده گزارش

یورش هواداران «تتلو» به برج کوره ای شیراز!

 

گروه میراث فرهنگی

1398/08/08 مشاهده گزارش

لگد به سنگ گورهای 600 سالۀ شهر کَوار

 

گروه میراث فرهنگی

1398/07/19 مشاهده گزارش

دیدار فرهنگیان شیراز از پهلوان عقاب در بیمارستان

 

گروه میراث فرهنگی

1398/06/31 مشاهده گزارش

گوردخمۀ «چشمه تخت جمشید» خط خطی شد

 

گروه میراث فرهنگی

1398/06/11 مشاهده گزارش