سنگ اَفراشته های «شهر یئری» اَشک ریختند!

1397/06/21

مشاهده گزارش

سنگ اَفراشته های «شهر یئری» اَشک ریختند!

 

گروه میراث فرهنگی

1397/06/21 مشاهده گزارش

شبیخون به غار باستانی «ویَند کَلخوران» در سرعین

 

گروه میراث فرهنگی

1397/06/02 مشاهده گزارش

در محوطۀ جهانی «شهیدگاه» شیخ صفی الدین اردبیلی چه خبر است؟

 

گروه میراث فرهنگی

1397/05/20 مشاهده گزارش

محوطۀ «بَرم دلَک» در محاصرۀ اِنفجارها

 

گروه میراث فرهنگی

1397/04/22 مشاهده گزارش

شبیخون به قصر اَبونصرِ شیراز

 

گروه میراث فرهنگی

1397/03/30 مشاهده گزارش

زمستان آمد، ولی ما هم‌چنان پاییزی هستیم

 

گروه گردشگری

1396/10/13 مشاهده گزارش

خودزنی سازمان میراث فرهنگی در تُلِ آجری!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/09/21 مشاهده گزارش

سنگ نگارۀ تاریخی کازرون، بدون ثبت ملی به حال خود رها شده است!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/08/22 مشاهده گزارش

لگدمال شدن گوردخمه های «قلعه جوق» زیر چکمه های غارتگران

 

گروه میراث فرهنگی

1396/07/20 مشاهده گزارش

واپسین روزهای زیست دریاچۀ پریشان/ اِحیای دریاچه، شاید وقتی دیگر!

 

گروه گردشگری

1396/07/09 مشاهده گزارش