نگارکَند «تنگ قَندیل»، دردانۀ سنگ نگاره های ساسانی ایران

1398/10/28

مشاهده گزارش

نگارکَند «تنگ قَندیل»، دردانۀ سنگ نگاره های ساسانی ایران

 

گروه گردشگری

1398/10/28 مشاهده گزارش

سرگذشت غم اَنگیزِ سنگ نگارۀ ایلامی کورِنگون

 

گروه میراث فرهنگی

1398/10/11 مشاهده گزارش

تاخت و تازِ قاچاقچیان به قلعه فهندژِ شیراز

 

گروه میراث فرهنگی

1398/10/05 مشاهده گزارش

معدن سنگِ هخامنشیِ «مَجدآباد»، گنجینۀ پنهان ایران

 

گروه باستان شناسی

1398/10/05 مشاهده گزارش

راه کارهای نجات زمین از زبان بانوی هنرمند محیط زیستی

 

گروه گردشگری

1398/09/25 مشاهده گزارش

چپاوُل گران یکی از گوردَخمه های لانۀ طاووس را شکستند

 

گروه میراث فرهنگی

1398/09/22 مشاهده گزارش

تپۀ «چُغاگاوانه» را فدا نکنید

 

گروه میراث فرهنگی

1398/09/14 مشاهده گزارش

اَرج آثار تاریخی با درجه بندی ها از میان رفت

 

گروه میراث فرهنگی

1398/09/14 مشاهده گزارش

تنگِ گَمبیل، بهشت ناشناختۀ پارس

 

گروه گردشگری

1398/09/02 مشاهده گزارش

حفاری آرامگاه کمبوجیه در پاسارگاد، تخلفی آشکار است

 

گروه میراث فرهنگی

1398/08/20 مشاهده گزارش