بنای «شترگلویِ» ماهان زیبا، ولی ویرانه!

1395/11/26

مشاهده گزارش

بنای «شترگلویِ» ماهان زیبا، ولی ویرانه!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/11/26 مشاهده گزارش

موزۀ زاهدان، بزرگ ترین موزۀ جنوب شرق کشور

 

گروه گردشگری

1395/11/25 مشاهده گزارش

تاخت و تازِ تکیه های سوگواری در قلعه دختر کرمان!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/11/22 مشاهده گزارش

خطر حذف بیشاپور از ثبت جهانی

 

گروه میراث فرهنگی

1395/11/18 مشاهده گزارش

آب سیاهی بر سرِ «بهرام شاه» ریخت!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/11/17 مشاهده گزارش

چپاوُلگران «اُستودان های» شاهزاده اسماعیلِ مَرودشت را به آتش کشیدند

 

گروه میراث فرهنگی

1395/11/16 مشاهده گزارش

مرمت های نا مناسب در آتشکدۀ آذرخشِ داراب

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/28 مشاهده گزارش

اِنفجار در کوه «بَرم دلک» تهدیدی برای سنگ نگاره های ساسانی

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/27 مشاهده گزارش

گودبرداری در عَرصۀ محوطۀ باستانی «بَرم دلک» شیراز

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/27 مشاهده گزارش

بازدید از سنگ نگاره های ساسانی «بَرم دلک» ممنوع!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/26 مشاهده گزارش