گزارشی از سنگ نبشتۀ ساسانی نویافتۀ زرین دشت

1399/08/04

مشاهده گزارش

گزارشی از سنگ نبشتۀ ساسانی نویافتۀ زرین دشت

 

گروه میراث فرهنگی

1399/08/04 مشاهده گزارش

مرمت های غیراصولی درچهارتاقی ساسانی رستاق داراب

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/29 مشاهده گزارش

به داد دستکَندهای تاریخی خرم بید برسید

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/27 مشاهده گزارش

تل سفیدک حاجی آباد، تپه ای که آب می رود!

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/23 مشاهده گزارش

سودجویان گوردَخمه های رُستاق داراب را شکستند

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/19 مشاهده گزارش

قبریعقوبِ پاسارگاد، اثری شگفت اَنگیز، ولی ویرانه

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/17 مشاهده گزارش

چهارتاقی بقعۀ علیِ خُرم بید در سراشیبی نابودی

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/15 مشاهده گزارش

تنبور، سازی ملی، ولی فراموش شده

 

گروه فرهنگ و هنر

1399/07/13 مشاهده گزارش

بی مهری ها به سنگ نبشتۀ تَنگ براق، همچنان ادامه دارد

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/11 مشاهده گزارش

اُستودان های کتیبه دار مَرودشت، استوار، ولی ناآرام

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/4 مشاهده گزارش