مرمت های نا مناسب در آتشکدۀ آذرخشِ داراب

1395/10/28

مشاهده گزارش

مرمت های نا مناسب در آتشکدۀ آذرخشِ داراب

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/28 مشاهده گزارش

اِنفجار در کوه «بَرم دلک» تهدیدی برای سنگ نگاره های ساسانی

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/27 مشاهده گزارش

گودبرداری در عَرصۀ محوطۀ باستانی «بَرم دلک» شیراز

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/27 مشاهده گزارش

بازدید از سنگ نگاره های ساسانی «بَرم دلک» ممنوع!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/26 مشاهده گزارش

تپۀ 9 هزار سالۀ اَهرنجان در محاصرۀ خانه ها

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/22 مشاهده گزارش

عمارت هفت تنان شیراز در محاصرۀ نخاله ها و زباله ها

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/22 مشاهده گزارش

موزه ملی کاشان در باغ فین را فراموش نکنید

 

گروه گردشگری

1395/10/18 مشاهده گزارش

خواب نا آرام مردگان در گورستان اَرمنیان هفتوان

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/15 مشاهده گزارش

زنگ خطر برای تنها «بادگیر» داراب نواخته شد

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/12 مشاهده گزارش

سنگ نگارۀ شاهنشاهِ هخامنشی آجر پیچ شد!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/10/08 مشاهده گزارش