تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
آقای ضرغامی، کار شما پاسداری از میراث فرهنگی است، نه مسایل کشاورزیمیراث فرهنگی1400/08/01
تاراجگران، یک «اُستودان» را در مَرودشت شکستندمیراث فرهنگی1400/03/23
حرکت نمایشی نظامیان در تخت جمشید، تخلفی آشکار استمیراث فرهنگی1400/02/12
گُل سنگ ها، سنگ نگارۀ شاهپوریکم در تنگ چوگان را می بلعَندمیراث فرهنگی1400/01/23
حال ناخوشِ سنگ نبشتۀ پهلوی ستون های یادبود در میراث جهانی بیشاپورمیراث فرهنگی1400/01/19
تعرض اَفراد ناشناس به سنگ نگارۀ ساسانی دارابمیراث فرهنگی1399/12/26
مرگ خاموش سنگ نبشتۀ ساسانی «سَر مشهد» کازرونمیراث فرهنگی1399/12/11
مرمت های غیراصولی به قلعه «پوسکان» کازرون رسیدمیراث فرهنگی1399/12/04
سنگ نگارۀ «سَرمشهد»، نمود اِقتدار شاهنشاه ساسانیمیراث فرهنگی1399/11/28
آرامگاه «گور دختر»، میراث ارزشمند پارسیانمیراث فرهنگی1399/11/23
مرگ زود هنگام سنگ نبشتۀ ساسانی قلعۀ اِستخرمیراث فرهنگی1399/11/20
تاق کسرا، نماد ایرانشهری و کلاف سردرگم تصمیم گیری مسوولان ایرانیمیراث فرهنگی1399/11/18
گوردَخمۀ هخامنشی رَوانسر، جایگاه تبلیغات شد!میراث فرهنگی1399/10/20
کشف یک سازۀ معماری ساسانی در فیروزآباد میراث فرهنگی1399/10/15
رَوند تدریجی نابودی گورستان شهرجهانی گُور فیروزآبادمیراث فرهنگی1399/10/13
پل ساسانی و جهانی فیروزآباد زباله دانی شدمیراث فرهنگی1399/10/09
تعرض به سنگ نبشتۀ جهانی پُلِ «مِهرنَرسهِ» فیروزآبادمیراث فرهنگی1399/10/08
کاخ اَردشیر فیروزآباد، میراثی جهانی با مدیریت محلیمیراث فرهنگی1399/10/05
کاخ جهانی اَردشیر، گورستان مردگان شد!میراث فرهنگی1399/10/02
تعرض به عرصه و حریم تپۀ رحمت آباد پاسارگادمیراث فرهنگی1399/09/26
12345678910...
http://www.20script.ir