تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
رستم و سهراب در کوشک تفریحی عادل‌شاهی هندگردشگری1399/12/19
آشنایی با آرامگاه اَفضل‌خان شیرازی در بیجاپور هندوستانگردشگری1399/11/30
به اَنگیزۀ 15 بهمن، زاد روز پوران فرخزاد، بانویی با اندیشۀ سبزگردشگری1399/11/14
قلعۀ اِستخر، دژِ سِتبر و استوار پارسگردشگری1399/11/12
آشنایی با هفت گنبد در گلبرگۀ هندوستانگردشگری1399/11/08
محوطه مقدس پاسارگاد، اثری ارزشمند، ولی ناشناختهگردشگری1399/09/21
مروارید سبز، پدیدۀ طبیعیِ شگفت اَنگیز اَرسنجانگردشگری1399/06/11
کاخِ هفت تنان را با سنگ های تاریخی، یک جا ببینیدگردشگری1399/06/04
غم بَر پلو شیرازی به سازمان جهانی جهانگردی راه یافتگردشگری1399/04/19
خانۀ تاریخی توتونچی، دُردانۀ بافت قدیم شیرازگردشگری1399/03/11
کرونا و سیاست غیرمسوولانۀ میراث فرهنگی در برابر گردشگریگردشگری1399/03/06
موزه نقاشی پشت شیشه تنها موزه تخصصی در کشورگردشگری1398/11/29
نگارکَند «تنگ قَندیل»، دردانۀ سنگ نگاره های ساسانی ایرانگردشگری1398/10/28
تنگِ گَمبیل، بهشت ناشناختۀ پارسگردشگری1398/09/02
میراث جهانی تخت جمشید، نماد فرهنگ ایرانیگردشگری1397/10/28
دِیر ساناهین در شمال ارمنستانگردشگری1397/09/24
مارکوس گریگوریان و موزۀ شرق نزدیک ایروانگردشگری1397/09/16
هفتم آبان ماه، روز بزرگداشت کورش و گردشگری پایدارگردشگری1397/08/05
زمستان آمد، ولی ما هم‌چنان پاییزی هستیمگردشگری1396/10/13
اجرای طرح های میراث فرهنگی بوشهر در هفتۀ دولتگردشگری1396/06/07
1234
http://www.20script.ir