تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
خودزنی سازمان میراث فرهنگی در تُلِ آجری!میراث فرهنگی1396/09/21
سنگ نگارۀ تاریخی کازرون، بدون ثبت ملی به حال خود رها شده است!میراث فرهنگی1396/08/22
لگدمال شدن گوردخمه های «قلعه جوق» زیر چکمه های غارتگرانمیراث فرهنگی1396/07/20
نشست «تخت جمشید و جهانگردان اروپایی» برگزار شدمیراث فرهنگی1396/06/25
وضعیت دردناک بنای ستون دار و بی همتای اَندیکامیراث فرهنگی1396/06/20
آثار تاریخی شیراز ، محلی برای فروش مواد خوراکی!میراث فرهنگی1396/06/13
غار «کَرفتو» ، غارِ یادگاری نویسی ها!میراث فرهنگی1396/06/11
جای خالی حکمروایی نیک در شهرهامیراث فرهنگی1396/06/08
تعرض اوقاف در بنای ملی معبد کنگاور!میراث فرهنگی1396/06/02
رییس جمهور روحانی ! میراث فرهنگی ، ادارۀ راه و شهرسازی نیستمیراث فرهنگی1396/05/30
داشتن هشت گنبد هم نجاتش نداد!شهر1396/05/09
حریم آثار تاریخی و چالش های پیرامون آنمیراث فرهنگی1396/05/01
تعرض سودجویان به آتشکدۀ «سپرو» در نایینمیراث فرهنگی1396/04/30
روستای تاریخی قلات دیگر نفس نمی کشد!میراث فرهنگی1396/04/22
ِانفجارهای مَهیب در کوه «بَرم دِلک»/ آثار ساسانی در خطر حذفمیراث فرهنگی1396/04/19
راهکاری برای پیشگیری از نابودی کتیبۀ ساسانیِ «تنگ بُراق»میراث فرهنگی1396/04/14
غارت بزرگِ گوردخمه های صخره ای «سُماقان»میراث فرهنگی1396/04/08
یک سنگ نگارۀ آشوری در ایلام شکسته شدمیراث فرهنگی1396/04/1
تعرض به گوردخمۀ اورارتویی ماکومیراث فرهنگی1396/03/29
بنای تاریخی کنگاور اَشک ریخت!میراث فرهنگی1396/03/24
12345678910...
http://www.20script.ir