تارنمای فرهنگی مهرگان
انتخاب بخش مورد نظر:عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
حال ناخوشِ سنگ نبشتۀ پهلوی ستون های یادبود در میراث جهانی بیشاپورمیراث فرهنگی1400/01/19
تعرض اَفراد ناشناس به سنگ نگارۀ ساسانی دارابمیراث فرهنگی1399/12/26
مرگ خاموش سنگ نبشتۀ ساسانی «سَر مشهد» کازرونمیراث فرهنگی1399/12/11
مرمت های غیراصولی به قلعه «پوسکان» کازرون رسیدمیراث فرهنگی1399/12/04
سنگ نگارۀ «سَرمشهد»، نمود اِقتدار شاهنشاه ساسانیمیراث فرهنگی1399/11/28
آرامگاه «گور دختر»، میراث ارزشمند پارسیانمیراث فرهنگی1399/11/23
مرگ زود هنگام سنگ نبشتۀ ساسانی قلعۀ اِستخرمیراث فرهنگی1399/11/20
تاق کسرا، نماد ایرانشهری و کلاف سردرگم تصمیم گیری مسوولان ایرانیمیراث فرهنگی1399/11/18
گوردَخمۀ هخامنشی رَوانسر، جایگاه تبلیغات شد!میراث فرهنگی1399/10/20
کشف یک سازۀ معماری ساسانی در فیروزآباد میراث فرهنگی1399/10/15
رَوند تدریجی نابودی گورستان شهرجهانی گُور فیروزآبادمیراث فرهنگی1399/10/13
پل ساسانی و جهانی فیروزآباد زباله دانی شدمیراث فرهنگی1399/10/09
تعرض به سنگ نبشتۀ جهانی پُلِ «مِهرنَرسهِ» فیروزآبادمیراث فرهنگی1399/10/08
کاخ اَردشیر فیروزآباد، میراثی جهانی با مدیریت محلیمیراث فرهنگی1399/10/05
کاخ جهانی اَردشیر، گورستان مردگان شد!میراث فرهنگی1399/10/02
تعرض به عرصه و حریم تپۀ رحمت آباد پاسارگادمیراث فرهنگی1399/09/26
واگذاری بناهای تاریخی نفیس، تخلفی آشکار استمیراث فرهنگی1399/09/16
تاراج گران گوردَخمه ای را در مَرودشت شکستندمیراث فرهنگی1399/09/11
به بهانۀ هفتم آذر زادروز دکتر بختیاری، چهرۀ نامدار فرهنگ ایرانیمیراث فرهنگی1399/09/07
قلعۀ ساسانی تَنگِ خمار فسا، شگفت اَنگیز، ولی ویرانهمیراث فرهنگی1399/08/27
12345678910...
http://www.20script.ir