تارنمای فرهنگی مهرگان
انتخاب بخش مورد نظر:عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
سرگذشت شاه‌نامه تهماسبی، یکی داستان ا‌ست پرآب چشممیراث فرهنگی1399/04/13
تله کابین درتاق بستان، تیرخلاص به تاریخ و طبیعت منطقه استمیراث فرهنگی1399/04/08
مرمت بخش دیگری از آرامگاه خشیارشا در نقش رستممیراث فرهنگی1399/04/05
قلعۀ نارنجستان داراب، قلعه ای که آب می رود!میراث فرهنگی1399/04/04
گوردَخمۀ «آبشخور رستم» جانی دوباره گرفتمیراث فرهنگی1399/03/25
گورستان کهنۀ «دِهمورد» در سراشیبی نابودیمیراث فرهنگی1399/03/20
زخم یادگاری نویسی ها بر پیکرۀ گوردخمۀ «آبشخور رستم»میراث فرهنگی1399/03/14
آسیب های جدی به سنگ نگاره های ساسانی «بَرم دلَک»میراث فرهنگی1399/01/21
دستبرد سوداگران به قصرِ اَبونصر، هم چنان ادامه داردمیراث فرهنگی1399/01/19
رِخنۀ باکتری ها در سنگ نبشتۀ ساسانی حاجی آبادمیراث فرهنگی1398/11/18
سرگذشت غم اَنگیزِ سنگ نگارۀ ایلامی کورِنگونمیراث فرهنگی1398/10/11
تاخت و تازِ قاچاقچیان به قلعه فهندژِ شیرازمیراث فرهنگی1398/10/05
چپاوُل گران یکی از گوردَخمه های لانۀ طاووس را شکستندمیراث فرهنگی1398/09/22
تپۀ «چُغاگاوانه» را فدا نکنیدمیراث فرهنگی1398/09/14
اَرج آثار تاریخی با درجه بندی ها از میان رفتمیراث فرهنگی1398/09/14
حفاری آرامگاه کمبوجیه در پاسارگاد، تخلفی آشکار استمیراث فرهنگی1398/08/20
زخم یادگاری نویسی ها بر پیکرۀ مدرسۀ خانِ شیرازمیراث فرهنگی1398/08/13
یورش هواداران «تتلو» به برج کوره ای شیراز!میراث فرهنگی1398/08/08
لگد به سنگ گورهای 600 سالۀ شهر کَوارمیراث فرهنگی1398/07/19
گوردخمۀ «چشمه تخت جمشید» خط خطی شدمیراث فرهنگی1398/06/11
12345678910...
http://www.20script.ir