تارنمای فرهنگی مهرگان
انتخاب بخش مورد نظر:عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
گوردَخمۀ هخامنشی رَوانسر، جایگاه تبلیغات شد!میراث فرهنگی1399/10/20
کشف یک سازۀ معماری ساسانی در فیروزآباد میراث فرهنگی1399/10/15
رَوند تدریجی نابودی گورستان شهرجهانی گُور فیروزآبادمیراث فرهنگی1399/10/13
پل ساسانی و جهانی فیروزآباد زباله دانی شدمیراث فرهنگی1399/10/09
تعرض به سنگ نبشتۀ جهانی پُلِ «مِهرنَرسهِ» فیروزآبادمیراث فرهنگی1399/10/08
کاخ اَردشیر فیروزآباد، میراثی جهانی با مدیریت محلیمیراث فرهنگی1399/10/05
کاخ جهانی اَردشیر، گورستان مردگان شد!میراث فرهنگی1399/10/02
تعرض به عرصه و حریم تپۀ رحمت آباد پاسارگادمیراث فرهنگی1399/09/26
واگذاری بناهای تاریخی نفیس، تخلفی آشکار استمیراث فرهنگی1399/09/16
تاراج گران گوردَخمه ای را در مَرودشت شکستندمیراث فرهنگی1399/09/11
به بهانۀ هفتم آذر زادروز دکتر بختیاری، چهرۀ نامدار فرهنگ ایرانیمیراث فرهنگی1399/09/07
قلعۀ ساسانی تَنگِ خمار فسا، شگفت اَنگیز، ولی ویرانهمیراث فرهنگی1399/08/27
غارتگران پایین سنگ نگارۀ ساسانی داراب را شکستندمیراث فرهنگی1399/08/15
چهارتاقی ساسانی نیاسر، رنگ آمیزی شد!میراث فرهنگی1399/08/11
ماجرای خاکسپاری استاد شجریان و نقض قانونمیراث فرهنگی1399/08/09
گزارشی از سنگ نبشتۀ ساسانی نویافتۀ زرین دشتمیراث فرهنگی1399/08/04
مرمت های غیراصولی درچهارتاقی ساسانی رستاق دارابمیراث فرهنگی1399/07/29
به داد دستکَندهای تاریخی خرم بید برسیدمیراث فرهنگی1399/07/27
تل سفیدک حاجی آباد، تپه ای که آب می رود!میراث فرهنگی1399/07/23
سودجویان گوردَخمه های رُستاق داراب را شکستندمیراث فرهنگی1399/07/19
12345678910...
http://www.20script.ir