تارنمای فرهنگی مهرگان
انتخاب بخش مورد نظر:عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
لگد به سنگ گورهای 600 سالۀ شهر کَوارمیراث فرهنگی1398/07/19
گوردخمۀ «چشمه تخت جمشید» خط خطی شدمیراث فرهنگی1398/06/11
نیایشگاه پیر سبز، عاشقانش را فراخواندمیراث فرهنگی1398/03/28
سنگ نگارۀ ایزد بانوی ایلامی، همچنان در خطر استمیراث فرهنگی1398/03/18
شهرجهانی بیشاپور را با موزه ببینیدمیراث فرهنگی1398/01/25
زخم مرمت های ناشیانه به پل تاریخی«کوچه» کرمانشاه میراث فرهنگی1397/12/14
معدن سنگِ هخامنشیِ مَرودشت، گنج پنهان ایرانمیراث فرهنگی1397/11/24
میراث جهانی شوش را فدا نکنیدمیراث فرهنگی1397/11/14
سرنوشت شوم میراث جهانی پیروزآبادمیراث فرهنگی1397/09/30
فاجعه ای که گریبانگیر شهر باستانی دارابگِرد شده استمیراث فرهنگی1397/09/18
روزگار ناخوش تنها بادگیر تاریخی دارابمیراث فرهنگی1397/08/28
زخم دیوارنویسی برپیکرۀ خانۀ تاریخی سوخکیانمیراث فرهنگی1397/08/27
یادنامۀ پروفسور شهبازی در شیراز رونمایی شدمیراث فرهنگی1397/07/17
خشک شدن مداوم زاینده رود، سی و سه پل را می بَلعدمیراث فرهنگی1397/07/02
سنگ اَفراشته های «شهر یئری» اَشک ریختند!میراث فرهنگی1397/06/21
شبیخون به غار باستانی «ویَند کَلخوران» در سرعینمیراث فرهنگی1397/06/02
در محوطۀ جهانی «شهیدگاه» شیخ صفی الدین اردبیلی چه خبر است؟میراث فرهنگی1397/05/20
محوطۀ «بَرم دلَک» در محاصرۀ اِنفجارهامیراث فرهنگی1397/04/22
شبیخون به قصر اَبونصرِ شیرازمیراث فرهنگی1397/03/30
خودزنی سازمان میراث فرهنگی در تُلِ آجری!میراث فرهنگی1396/09/21
12345678910...
http://www.20script.ir