تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
فاجعه ای که گریبانگیر شهر باستانی دارابگِرد شده استمیراث فرهنگی1397/09/18
روزگار ناخوش تنها بادگیر تاریخی دارابمیراث فرهنگی1397/08/28
زخم دیوارنویسی برپیکرۀ خانۀ تاریخی سوخکیانمیراث فرهنگی1397/08/27
یادنامۀ پروفسور شهبازی در شیراز رونمایی شدمیراث فرهنگی1397/07/17
خشک شدن مداوم زاینده رود، سی و سه پل را می بَلعدمیراث فرهنگی1397/07/02
سنگ اَفراشته های «شهر یئری» اَشک ریختند!میراث فرهنگی1397/06/21
شبیخون به غار باستانی «ویَند کَلخوران» در سرعینمیراث فرهنگی1397/06/02
در محوطۀ جهانی «شهیدگاه» شیخ صفی الدین اردبیلی چه خبر است؟میراث فرهنگی1397/05/20
محوطۀ «بَرم دلَک» در محاصرۀ اِنفجارهامیراث فرهنگی1397/04/22
شبیخون به قصر اَبونصرِ شیرازمیراث فرهنگی1397/03/30
خودزنی سازمان میراث فرهنگی در تُلِ آجری!میراث فرهنگی1396/09/21
سنگ نگارۀ تاریخی کازرون، بدون ثبت ملی به حال خود رها شده است!میراث فرهنگی1396/08/22
لگدمال شدن گوردخمه های «قلعه جوق» زیر چکمه های غارتگرانمیراث فرهنگی1396/07/20
نشست «تخت جمشید و جهانگردان اروپایی» برگزار شدمیراث فرهنگی1396/06/25
وضعیت دردناک بنای ستون دار و بی همتای اَندیکامیراث فرهنگی1396/06/20
آثار تاریخی شیراز ، محلی برای فروش مواد خوراکی!میراث فرهنگی1396/06/13
غار «کَرفتو» ، غارِ یادگاری نویسی ها!میراث فرهنگی1396/06/11
جای خالی حکمروایی نیک در شهرهامیراث فرهنگی1396/06/08
تعرض اوقاف در بنای ملی معبد کنگاور!میراث فرهنگی1396/06/02
رییس جمهور روحانی ! میراث فرهنگی ، ادارۀ راه و شهرسازی نیستمیراث فرهنگی1396/05/30
12345678910...
http://www.20script.ir